1. ЦЕЛИ

Тази Политика за поверителност ще Ви представи подробна информация на ясен и достъпен език за това какви действия се извършват с информацията и личните данни, които предоставяте на „Модърн Стайл“ ЕООД, собственик на онлайн магазина MODERNSTYLE.BG, наричан по-долу MODERNSTYLE.BG, при използването на сайта www.modernstyle.bg
MODERNSTYLE.BG събира и използва информацията и личните данни, които Потребителят му предоставя при използването на сайта www.modernstyle.bg, за следните цели:

1.1. Сключване и изпълнение на договори за покупко-продажба на стоки с клиентите на електронен магазин www.modernstyle.bg, изпращане на поръчките до клиентите, получаване на плащания, упражняване на право на отказ от закупена стока, връщане на стока за замяна, удовлетворяване на рекламации, както и всякакви други цели, свързани с изпълнение на сключените договори за покупко-продажба на стоки с клиентите на електронен магазин www.modernstyle.bg.
1.2. Създаване и поддържане на профил на клиента при регистрацията му в електронен магазин www.modernstyle.bg.
1.3. Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) и маркетингови предложения до клиента чрез всякакъв вид електронна комуникация, включително по имейл, по телефон и чрез приложението Viber.
1.4. Финансово-счетоводна дейност, изпълнение на разпоредбите на Закона за счетоводството, Закона за данък върху добавената стойност, ЗКПО и другите приложими нормативни актове.
1.5. За подобряване на услугите, включително за създаване на нови функционалности на електронния магазин, за вземане на информативни бизнес решения чрез използването на обобщен анализ и бизнес проучване.
1.6. За упражняване на правата по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679.

2. КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЕ ОБРАБОТВАТ

2.1. За изпълнение на целите по т. 1, подточка 1.1. от тази Политика, MODERNSTYLE.BG обработва следните лични данни: име, фамилия, адрес за доставка, имейл адрес, телефонен номер;
2.2. За изпълнение на целите по т. 1, подточка 1.2. от тази Политика, MODERNSTYLE.BG обработва следните лични данни – имейл адрес и данни за вход.
2.3. За изпълнение на целите по т. 1, подточка 1.3. от тази Политика (изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) и маркетингови предложения, MODERNSTYLE.BG обработва следните лични данни – имейл адрес и телефонен номер на клиента.
2.4. За изпълнение на целите по т. 1, подточка 1.4. от тази Политика (финансово –счетоводна дейност) MODERNSTYLE.BG обработва следните лични данни – име, фамилия, данни за плащания и транзакции. При издаване на фактури на юридически лица, Модърн Стайл ЕООД събира следните фирмени данни – наименование на компанията, адрес за фактуриране, ЕИК и МОЛ. В случай на желание от страна на потребителя за издаване на фактура на физическо лице, Модърн Стайл ЕООД събира следните допълнителни данни: три имена на лицето, ЕГН, постоянен адрес.
2.5. За изпълнение на целите по т. 1, подточка 1.5. от тази Политика, MODERNSTYLE.BG обработва следните лични данни – бисквитки (в случай, че в своя уеб браузър клиентът има разрешени бисквитки, Дружеството обработва записите за поведение от бисквитките, разположени на уеб сайта), IP адрес, данни предоставени от браузъра на клиента, данни за кликвания, посещавани продукти.
2.6. За изпълнение на целите по т. 1, подточка 1.6. от тази Политика, MODERNSTYLE.BG обработва следните лични данни – име, постоянен адрес, ЕГН или ЛНЧ, адрес за кореспонденция. При подаването на заявление от упълномощено лице към искането се прилага и пълномощното.

3. СРОКОВЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА РАЗЛИЧНИТЕ КАТЕГОРИИ ДАННИ

3.1. Лични данни, предоставени във връзка с направени онлайн поръчки, се съхраняват за срок от 5 (пет) години с оглед защита на правните интереси на Дружеството при съдебни или административни спорове с клиенти на електронния магазин, като счетоводните документи и документите за данъчно-осигурителен контрол се съхраняват за съответния законоустановен срок;
3.2. Лични данни, предоставени при регистрация на профил в уебсайта www.modernstyle.bg, се съхраняват за срок не по-дълъг от съществуването на профила на клиента в уебсайта. След изтичането на този срок, Дружеството полага необходимите грижи да изтрие и унищожи тези данни, без ненужно забавяне.
3.3. Личните данни, предоставени за получаване на информационен бюлетин и маркетингови предложения се съхраняват до оттегляне на съгласието за обработването им;
3.4. Личните данни, предоставени за финансово – счетоводна дейност се съхраняват за съответния законоустановен срок;
3.5. Личните данни, обработвани за целите по т. 1, подточка 1.5. от тази Политика – до изпълнение на целите, за които са събрани.
4. КАТЕГОРИИТЕ ПОЛУЧАТЕЛИ, ПРЕД КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ РАЗКРИВАНИ ЛИЧНИТЕ ДАННИ
4.1. Пред физическите лица, за които се отнасят данните.
4.2. На банки и банкови институции, във връзка с обработването на плащания;
4.3. На доставчици на куриерски услуги с цел осъществяване на доставката на закупения артикул.
4.4. На лица, ако е предвидено в нормативен акт.
4.5. На лица, обработващи личните данни.
4.6. На собственика на Модърн Стайл ЕООД.
4.7. На адвокати, професионални консултанти и одитори;
4.8. На други лица в съответствие с приложимото законодателство.
Личните данни не се разкриват на получатели в трети държави и международни организации.
„MODERNSTYLE.BG ” обработва личните данни на потребителите на основание сключения между Потребителя и „MODERNSTYLE.BG” договор.
Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за получаване на информационен бюлетин и маркетингови предложения чрез маркиране на чек бокс.
Потребителят може да се откаже по всяко време от даденото съгласие чрез маркиране на чекбокс, който се намира в клиентския център на всеки регистриран потребител или като изрази несъгласие с бъдещо получаване на подобни маркетингови съобщения чрез проследяване на линка за отписване, наличен в края на всяко маркетингово съобщение.

5. ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Всеки Потребител на сайта се ползва с всички права за защита на личните данни съгласно българското законодателство и правото на Европейския съюз.
Всеки Потребител има право на:

 • Информираност (във връзка с обработването на личните му данни от администратора, каквато е и целта на тази Политика);
 • Достъп до собствените си лични данни;
 • Коригиране (ако данните са неточни);
 •  Изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“);
 • Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни;
 • Преносимост на личните данни между отделните администратори;
 • Възражение спрямо обработването на негови лични данни;
 • Субектът на данни има право и да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен;
 • Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на субекта на данни са били нарушени.

5.1. Право на достъп
По искане на Потребител, администраторът дава информация и достъп до личните данни, обработват от него, включително под формата на тяхно копие. Информацията се предоставя безплатно, при условие че исканията на Потребителя не са явно неоснователни или прекомерни. В противен случай, може да бъде начислена такса.
5.2. Право на коригиране
Потребителят има право да поиска коригиране на непълни, неточни, неуместни или остарели данни за него. Администраторът следва да уведоми за корекцията Потребителя и всички страни, към които данните са прехвърлени за обработване. Уведомлението може да не се осъществи, ако се окаже невъзможно или ако е свързано с извънредни усилия.
5.3. Право на изтриване

Потребителят може да поиска изтриване, ако е налице едно от следните условия:

 • Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Потребителят оттегля своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Потребителят данните възразява срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора;
 • Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество на деца и съгласието е дадено от носещия родителска отговорност за детето.

5.4. Право на ограничаване на обработването
Потребителят има право да ограничи обработването на своите лични данни от страна на администратора, когато:

 • Оспори точността на личните данни. В този случай ограничаването на обработването е за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни;
 • Обработването е неправомерно, но Потребителят не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;
 • Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Потребителят ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • Възразява срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на Потребителя.

5.5. Право на преносимост
Потребителят има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на администратор, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от администратора, на когото личните данни са предоставени, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин. Когато упражнява правото си на преносимост на данните, субектът на данните има право да получи и пряко прехвърляне на личните данни от един администратор към друг, когато това е технически осъществимо.
5.6. Право на възражение
Потребителите имат право да възразят пред администратора срещу обработването на личните им данни. Администраторът на лични данни е длъжен да прекрати обработването, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. При възразяване срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг обработването следва да се прекрати незабавно.
5.7. Право на възражение срещу автоматизирано вземане на решения, включително профилиране
Потребителите имат право на възражение срещу решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за тях или ги засяга съществено по подобен начин.
5.8. Право на жалба
Всеки Потребител има право да подаде жалба срещу незаконосъобразно обработване на личните му данни до Комисията за защита на личните данни или до компетентния съд.

6. ИСКАНИЯ

За да получите повече информация относно защитата на личните Ви данни, можете да се свържете с „Модърн Стайл“ ЕООД на имейл адрес: office@modernstyle.bg
За да упражните някое от правата си може да изпратите ръчно подписано искане по пощата на адрес: София Еърпорт Център, бул. Христофор Колумб 64 или да отправите искането си по електронен път на имейл адрес: office@modernstyle.bg, като в този случай документът следва да е надлежно подписан чрез електронен подпис.
Администраторът може да поиска допълнителна информация от Потребителя, ако е необходима, за удостоверяване на тяхната самоличност.

7. ПОЛИТИКА ЗА “БИСКВИТКИ”

Използване на „бисквитки”
„Бисквитките“ са кратки текстови файлове или малки пакети от информация, които се съхраняват чрез Интернет браузера на Вашето крайно устройство (компютър, таблет, лаптоп или мобилен телефон), когато посещавате различни сайтове и страници в Интернет. Основната цел на „бисквитките“ е да правят потребителя разпознаваем, когато той се завръща отново на Уебсайта. Някои „бисквитки“ имат и по-специфично приложение, като например да запаметяват потребителското поведение на сайта и да улесняват потребителя при ползването на Уебсайта. Повече информация за това как функционират „бисквитките“ можете да намерите в Интернет.
Как се използват „бисквитки“ на този Уебсайт?
Ние използваме „бисквитки“ на този Уебсайт предимно с цел улесняване на употребата на сайта, подобряване на неговата работа и съхраняване на информация за потребителското поведение. При този процес не се съхраняват никакви лични данни, т.е. чрез “бисквитките“ на сайта не може да Ви идентифицираме като личност, поради което спрямо събирането на тази информация не се прилага Закона за защита на личните данни. Събраната информация от „бисквитки“ обикновено се използва в обобщен вид с цел анализ на потребителското поведение на Уебсайта, което ни позволява да подобряваме функционалността на сайта, потребителските пътеки и ползваното съдържание.
Какви „бисквитки“ се използват на този Уебсайт?
Сесийни „бисквитки“
Този тип „бисквитки“ Ви улеснява в ползването на сайта, като те съхраняват информация временно, само в рамките на сесията на използвания браузер. Обикновено информацията, която се съхранява чрез тях, е какви стоки сте добавили в количката, кои страници на сайта сте посетили и как сте стигнали до дадена информация. Тези „бисквитки“ не събират информация от Вашето крайно устройство и се изтриват автоматично, когато напуснете Уебсайта или прекратите сесията на Вашия браузър.
Постоянни “бисквитки”
Те ни дават възможност да съхраняваме конкретна информация за сърфирането, като например анализиране посещенията на сайта, как вие сте достигнали до Уебсайта, какви страници сте прегледали, какви опции сте избрали, както и накъде сте се насочили през този Уебсайт. Проследяването на тази информация, ни дава възможност да правим подобрения на Уебсайта, включително да коригираме грешки и да разширяваме съдържанието. Срокът на съхранение на този вид “бисквитки” варира според конкретното им предназначение.
“Бисквитки” на трета страна
На нашия Уебсайт има препратки към други сайтове или вградено съдържание от други сайтове, например от Facebook, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIn, уебсайтове на партньори. Възможно е при посещаването на тези сайтове или отварянето на съдържанието от тях, да се складират на Вашето крайно устройство „бисквитки“ от тези уебсайтове. Именно тези „бисквитки“ се дефинират като „бисквитки на трети страни“, като нямаме контрол върху генерирането и управлението на тези „бисквитки“. За това Ви съветваме да потърсите информация за тях и за начина им на управление на уебсайтовете на съответните трети страни.
Таблицата по-долу дава повече информация за различните бисквитки, използвани на този Уебсайт, и за целите им на ползване:

Наименование

Източник Описание

Продължителност

_hjIncludedInSample Hotjar Засича потребителското поведение в уеб сайта и визуализира heat map, който записва кликове, скролване и интеракции. Няма краен срок.
_gat_gtag_UA_141624630_1 Google Google Analytics. 2019-07-26 10:09:24
_gid Google Google Analytics. 2019-07-27 10:08:24
xlutm_params_first_occurrence modernstyle.bg Засича от къде е влязъл потребителя, преди да направи поръчка в сайта. 2020-07-25 10:08:22
_fbp Facebook Facebook бисквитка за реклама и ремаркетинг. 2019-10-24 10:08:24
devicePixelRatio modernstyle.bg Хваща големината на екрана. 2019-08-02 10:08:22
_ga Google Google Analytics. 2021-07-25 10:08:24

 

Как мога да управлявам използването на „бисквитки“ от този Уебсайт?

Всички браузъри позволяват управлението на „бисквитки“ от специално създадена за целта папка на Вашия браузър. Можете да блокирате получаването на „бисквитки“, да изтриете всички или част от тях или да зададете Вашите настройки за предпочитания по отношение на използването на „бисквитки“ преди да инициирате посещение на сайта ни. Имайте предвид, че изтриването или блокирането на „бисквитки“ може да повлияе неблагоприятно върху функциите на нашия Уебсайт, а оттам и върху Вашето потребителско преживяване на него.
Изключване или блокиране на „бисквитки“

Контролирането, изключването или блокирането на „бисквитките“ се управлява от настройките на Вашия браузър. Имайте предвид, че пълната забрана на използването на всички „бисквитки“, може да рефлектира върху функционалното представяне на сайта, неговата ефективност и достъпването на определена информация.

Тази Политика за поверителност е приета на 05.06.2019 г. и е в сила от тази дата.